การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - การจัดโครงการเพื่อชุมชนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

การส่งเสริมการอนุรักษ์โดย ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

พวกเรามีความเชื่อว่าธุรกิจของเราสามารถส่งผลดีต่อชุมชนในท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และป่าไม้ ด้วยความรักต่อสิ่งแวดล้อมหน้าที่ของเราคือการมอบสิ่งดีๆตอบแทนให้แก่ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในการให้บริการในการทำงาน ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบนี้ กำไรส่วนหนึ่งในทุกๆเดือน ทางไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ได้ร่วมสมทบทุนให้แก่โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและโครงการอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย เราอุทิศตนทำงานเต็มเวลาในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น เพื่อให้โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

โครงการของเรายังรวบรวมกิจกรรมปลูกป่าประจำปี และโครงการการดูแลรักษาต้นไม้อีกด้วย นอกจากนี้เรายังมีการฟื้นฟูเผ่าพันธุ์ชะนีที่ถูกคุกคาม ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ และภายในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โครงการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยวัดจากจำนวนของชะนีที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ป่าในจังหวัดเชียงใหม่ เรายังทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการขยายโอกาสในการสร้างอาชีพแก่คนในพื้นที่ รวมถึงการให้โอกาสในการศึกษาอีกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับบริษัท คุณค่า โครงการต่างๆ และประวัติความเป็นมาของเรา

Wild Elephant Chiang Mai

การอนุรักษ์แบบภูมิปัญญาดั้งเดิม

เป็นที่รู้จักกันดีว่าการนุรักษ์แบบภูมิปัญญาดั้งเดิมเป็นวิธีที่ไม่ง่ายเลย และการอนุรักษ์ทำได้ยาก ตั้งแต่โครงการป่าผืนแรก โครงการอนุรักษ์ป่าไม้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ 60-70 ปีที่ผ่านมา แต่ผืนป่าครึ่งหนึ่งของโลกยังถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง พืชพรรณสัตว์ป่าถูกทำลายลงอย่างมากทั่วโลก จนถึงขั้นที่นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นยุคของการสูญพันธุ์ครั้งที่ 6

ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน จึงพยายามอย่างหนักในการหาแนวโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เราร่วมทำโครงการนี้ในรูปแบบของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อสร้างประโยชน์ระยะยาวแก่ส่วนรวม อีกทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวด้วย

รูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน

Flight of the Gibbon Empowers locals and local communities

การมอบอำนาจ

          ขั้นตอนแรก คือการมอบอำนาจให้แก่ชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรกรรมในชุมชน โครงการวนเกษตร (ไร่นาสวนผสม) และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนบางกลุ่มในพื้นที่ชนบทในภูมิภาคเอเชียมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อความอยู่รอดของตนเองเพื่อการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ และเพื่อการดำรงชีพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พวกเราช่วยเหลือชุมชนโดยการเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน โดยไม่สนับสนุนให้มีการบุกรุกหรือทำลายพื้นที่ป่าในเชิงปฎิบัติ ตัวอย่างเช่น ให้ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารโดยใช้ส่วนผสมธรรมชาติ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ยังเป็นส่วนกระตุ้นในการเพิ่มงาน เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นโดยการเพิ่มการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆเชิงอนุรักษ์ เช่น ทัวร์เยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรมในหมู่บ้าน เพื่อช่วยอนุรักษ์รูปแบบวิถีชีวิตของคนในพื้นที่

Students being education about the forest

ให้การศึกษา

          ขั้นตอนที่สอง คือการออกแบบและดำเนินการโครงการการศึกษาเพื่อชุมชนแก่นักเรียนและนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รูปแบบการอนุรักษ์ของ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน คือการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เด็กรุ่นหลัง

A gibbon in a tree

การช่วยเหลือ

          ขั้นตอนที่สาม คือการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และทดแทน สิ่งมีชีวิตใกล้
สูญพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคำนึงเป็นหลักในการดำเนินการ เป้าหมายของเราคือการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ผืนป่าในพื้นที่ที่ปลอดภัย โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะ ความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรอิสระ ชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า นอกจากนี้ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน ยังช่วยควบคุมดูแลในเรื่องการให้ความรู้ และอบรมแก่อดีตนักล่าสัตว์และอดีตผู้บุกรุกป่าจากแหล่งชุมชน เพื่อที่พวกเขาสามารถทำงานด้านการอนุรักษ์โดยการเป็นผู้ดูแลและปกป้องทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่

Lots of tree seeds waiting to be planted

การปลูกป่า

          การปลูกป่าเป็นหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์ป่าฝน ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ และการป้องกันประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยการเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่า เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลย์ เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล พวกเราได้ร่วมมือกันปลูกป่าหลากหลายสายพันธุ์เพื่อความหนาแน่นของป่า แต่ในบางพื้นที่ที่มีผลประโยนช์ทับซ้อนระหว่างสัตว์ป่าและคนในพื้นที่เพราะขาดแคลนทรัพยากรอาหาร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญญานี้เราจึงปลูกต้นพืชและต้นไม้สายพันธุ์เฉพาะเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ในด้านทรัพยากรอาหารอย่างยั่งยืนของคนในพื้นที่และสัตว์ป่า

A people on a zip-lining

เพื่อความยั่งยืน         

          เมื่อคุณให้การสนับสนุนโดยการจองทัวร์ของ ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน คุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและปรับปรุงงานของเรา